Priser

Alle vores tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældende priser på materialer og arbejdsløn, og der tages forbehold for regulering af tilbuddet.

Du er også velkommen til at kontakte vores administration i København.

Leveringstider

Vi påtager os intet ansvar eller erstatning ved forsinket levering som følge af forcemajeure, andre uforudsigelige leveringshindringer eller vanskeligheder fra fabrik eller lign.

Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturanummer og fakturadato. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 20%. Varer, der er specialfremstillet efter opgave, tages ikke retur.

Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af den leverede vare:
På fast ejendom eller løsøre eller for følgerne af sådan en skade der indtræder, mens varen er i købers besiddelse.

På produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaens forfaldsdato. Ved for sen betaling påregnes rente og rykkergebyr.

Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælger desuden ret til – efter skriftlig meddelelse til køber – at suspendere opfyldelsen af sine kontraktforpligtelser indtil betaling sker.
Såfremt køber ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælger berettiget til – efter skriftlig meddelelse til køber – at hæve aftalen og, foruden rente og rykkergebyr, at kræve erstatning af køber for det tab, sælger har lidt.

Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
Medmindre andet er aftalt, betales den aftalte købesum med tillæg af eventuel moms, når arbejdet er afsluttet. Dog forbeholder vi os ret til at fremsende faktura på a conto beløb eller kræve hel eller delvis forudbetaling.

Reklamation

Eventuelle reklamationer vedrørende mangler ved leverede varer skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Ved påviste mangler inden for dette tidsrum foretages – efter vores valg – enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare uden beregning.

Såfremt varen – efter ibrugtagning – viser sig at være mangelfuld på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, som det ikke har været muligt at konstatere ved køberens modtagekontrol, påtager vi os ombytning eller udbedring af varen uden beregning. Dette forudsætter dog, at køber skriftligt har reklameret inden 8 dage regnet fra det tidspunkt, hvor manglen er konstateret, og at varen er returneret til os.

Dog kan reklamation ikke ske senere end 1 år regnet fra leveringsdatoen. Anvendes varen mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

Sælgers ansvar omfatter ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen, ligesom ansvaret ikke omfatter normal slitage og forringelser.

Ejendomsforhold

Varen forbliver sælgers ejendom, indtil købesummen er fuldt betalt.
Hvis du har spørgsmål til fakturaer skal du i første omgang kontakte dit lokale CERTEGO kontor. Du er også velkommen til at kontakte vores hovedkontor.